Press Page

 

Press

ES Group godkänt för notering på Spotlight Stock Market

ES Energy Save Holding AB (”ES Group”) har blivit godkänt för notering av bolagets aktier på Spotlight Stock Market.

ES Group har en etablerad affär på den växande värmepumpsmarknaden. Med nya produkter som minskar energikostnader och CO2-utsläpp för både bygg- och fastighetssektorn har bolaget stor expansionspotential när samhället strävar mot ett mindre klimatavtryck. ES Groups produktkoncept och affärsmodeller bidrar till en accelererad omställning mot hållbara energisystem med en ökad andel förnyelsebar energi.

– Vi tycker att systemskapande och installation av värmepumpar idag sker på ett föråldrat och dyrt sätt och att klimatavtrycket i byggsektorn fortfarande är alldeles för högt, om vi som bransch ska kunna bidra till att uppnå klimatmålen, säger Fredrik Sävenstrand, VD för ES Group.

I villasegmentet har ES Group sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar via distributionsnätverk i 18 länder. Baserat på sin befintliga teknik har bolaget utvecklat ett produktkoncept med prefabricerade energicentraler, kallade Plug-in-Moduler, med stor nytta för både kommersiella fastigheter och för byggbolag.  

Konventionella lösningar med platsbyggda teknikrum med tillhörande värmepumpar kräver omständlig, tidskrävande och kostsam installation. Där innebär Plug-in-Modulen en betydande effektivisering i och med att hela hantverksprocessen industrialiseras. Genom bättre energiprestanda och lägre driftkostnader ger Plug-in-Modulen stora besparingar och ökade fastighetsvärden både vid nyproduktion och i befintliga fastigheter.

ES Group har också tagit fram ett digitalt konfigureringsverktyg som snabbt ger potentiella kunder ett färdigt systemförslag för en fastighets uppvärmningsbehov och vilka lösningar som krävs för att tillgodose det. Detta ersätter konsultinsatser som tidigare ofta krävt flera veckors arbete och accelererar försäljningsprocessen.

Att Plug-in-Modulen är mobil öppnar möjligheter inom nya marknadssegment, till exempel inom byggvärme. I testprojekt har energiförbrukningen för att värma och torka ut byggen mer än halverats när Plug-in-Modulen använts.

ES Group avser nu att bredda ägandet och noterar Bolagets B-aktier på Spotlight Stock Market för att skapa finansiell handlingsfrihet för att förverkliga Bolagets tillväxtstrategi.

ES Group har nu blivit godkänt för notering av bolagets aktier på Spotlight Stock Market under förutsättning att bland annat lägsta nivån för nyemissionens genomförande om 60 procent i teckningsgrad samt spridningskravet för Bolagets B-aktie uppfylls, senast på noteringsdagen. Första dag för handel är beräknad till den 30 september 2020.

Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 20 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har inför noteringen säkerställt 60 procent, motsvarande 12 MSEK av den totala emissionsvolymen. Teckningsperioden pågår 7–18 september 2020.

Partner Fondkommission är finansiella rådgivare i samband med erbjudandet.

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Om bolaget

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 18 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar. 

 

Newsletters

2020-03-20

Announcement from Energy Save COVID-19
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.