Om bolaget

ES Group har en etablerad affär på den växande värmepumpsmarknaden. Med prefabricerade och portabla värme- och energicentraler vill ES Group förbättra dagens byggprocesser, både vad gäller effektivisering och hållbarhet.

Med nya produkter som minskar energikostnader och CO2-utsläpp för både bygg- och fastighetssektorn har bolaget stor expansionspotential när samhället strävar mot ett mindre klimatavtryck.

 

– ”Vi tycker att systemskapande och installation av värmepumpar idag sker på ett föråldrat och dyrt sätt och att klimatavtrycket i byggsektorn fortfarande är alldeles för högt, om vi som bransch ska bidra till att uppnå klimatmålen”, säger Fredrik Sävenstrand, VD för ES Group.

 

Bolagets nettoomsättning uppgick till 43,5 MSEK under räkenskapsåret 2019/20. Omsättningen under det första kvartalet 2020/21 uppgick till 13,3 MSEK (9,0) en ökning med 48% jämfört med samma period föregående år. Bolagets målsättning är att under 2021/22 omsätta 100 MSEK och då vara kassaflödespositiva.

I villasegmentet har ES Group sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar i 18 länder. Baserat på sin befintliga teknik har bolaget utvecklat ett produktkoncept med prefabricerade energicentraler, kallade Plug-in-Moduler, för kommersiella fastigheter. Konventionella lösningar med platsbyggda teknikrum med tillhörande värmepumpar kräver omständlig, tidskrävande och kostsam installation. Där innebär Plug-in-Modulen en betydande effektivisering i och med att hela hantverksprocessen industrialiseras.

Det är inom området för temporär värme, och specifikt uppvärmning och torkning av fastigheter under byggnation, som bolaget identifierat den snabbaste vägen till marknaden för Plug-in-Modulen. Uppvärmning under byggfasen är centralt för arbetsmiljön och för att undvika att bygga in fukt. Idag används oftast eldrivna byggfläktar eller dieselaggregat. Genom att istället använda Plug-in-Moduler kan ledtider reduceras, energikostnaden halveras och CO2-avtrycket minskas drastiskt under byggfasen.

ES Group har genom ett samarbete med producenten Amitime i Kina etablerat en effektiv och dynamisk utvecklings- och tillverkningsplattform. Resultatet av utvecklingen har, ur ett europeiskt såväl som globalt perspektiv, gjort produkterna mycket konkurrenskraftiga och kommersiellt gångbara, vilket ytterligare bidragit till att stärka ES Groups marknadsposition.

ES Group hos Aktiespararna –
Temakvällen om förnyelsebar energi 9 februari 2021

VDs anförande från årsstämman 2021-08-31
Fredrik Sävenstrand, VD, och Helena Wachtmeister, Financial and Business Controller

Intervju med bolagets VD, Fredrik Sävenstrand

 

 


ES Energy Save Holding AB (publ):s styrkor och konkurrensfördelar

ES Group har en etablerad affär med försäljning på 18 europeiska marknader

ES Group har etablerade kunder och utvalda distributörer som företräder ES Groups verk­samhet på 18 europeiska marknader. Bolaget har utvecklat och levererat mer än 10 000 värmepumpar inom villasegmentet sedan 2009 och över 200 värmepumpsaggregat för kom­mersiella fastigheter sedan 2013.

Industrialiserar en hantverksbransch

Konventionella lösningar med platsbyggda teknikrum med tillhörande värmepumpar kräver omständlig, tidskrävande och kostsam installation. Där innebär Plug-in-Modulen en betydande effektivisering i och med att hela hantverksprocessen industrialiseras. Och genom bättre energiprestanda och lägre driftkostnader ger Plug-in-Modulen stora besparingar och ökade fastighetsvärden både vid nyproduktion och i befintliga fastigheter.

Digitaliserar / Automatiserar konsultdrivna processer

ES Group har tagit fram ett digitalt konfigureringsverktyg som på högst någon dag ger potentiella kunder en färdig kartläggning av en fastighets uppvärmningsbehov och vilka lösningar som krävs för att tillgodose det. Detta ersätter konsultinsatser som tidigare krävt flera veckors arbete.

Värmepumpsmarknaden i allmänhet och fastighets­segmentet i synnerhet bedöms växa både i Sverige och internationellt

Luft/vatten-värmepumpar bedöms ha den största tillväxtpotentialen av de olika värme­pumpstyperna. ES Group har sedan länge investerat i och utvecklat luft/vatten-värmepumpar och foku­serar nu på att bearbeta fastighetssegmentet. Sverige är idag ledande inom värmepumpsanvändning. Om Europa skulle nå samma positiva utvecklingskurva inom försäljning av luft/vatten-värmepumpar som Sverige har haft under de senaste 15 åren skulle den europeiska marknaden för värmepumpar bli fem gånger så stor.

ES Group hos Aktiespararna

Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.