Om bolaget

Energy Save är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/ vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

 

– ”Vi tycker att systemskapande och installation av värmepumpar idag sker på ett föråldrat och dyrt sätt och att klimatavtrycket i byggsektorn fortfarande är alldeles för högt, om vi som bransch ska bidra till att uppnå klimatmålen”, säger Fredrik Sävenstrand, VD för Energy Save.

 

Energy Save utvecklar gröna och innovativa systemlösningar som hjälper andra att uppfylla sina behov och nå sina klimatmål. Genom innovativ teknikutveckling har bolaget etablerat ett produktkoncept med prefabricerade energicentraler, så kallade Plug-in-Moduler. Därtill har bolaget utvecklat ett digitalt säljverktyg – ES Konfiguratorn. Med denna säkras prestanda och kvalitet i Energy Saves produkterbjudanden genom den växande europeiska distributionen. Resultatet är en snabbare skalbarhet av affärerna.

Energy Save möjliggör på så sätt en industrialisering av värmepumpsbranschen samtidigt som konsultinsatserna digitaliseras. Bolagets know-how inom hybridteknik, där värmepumpssystemen skapar synergier genom samverkan med annan energiteknik, skapar dessutom goda förutsättningar för en central position i framtidens energisystem. Hybridlösningarna svarar upp mot Europas enorma behov av elektrifierad uppvärmning av byggnader – under byggtiden och under hela dess livslängd.

Energy Save fokuserar på att bli ledande inom attraktiva nischer och har etablerat en affärsmodell som säkerställer korta ledtider samt låga utvecklings-, produktions- och leveranskostnader av värmepumpssystem. Bolagets prefabricerade kompletta system ger högre industriell skalbarhet jämfört med installatörsbyggda anläggningar på plats och skapar dessutom förutsättningar för helt nya applikationer och kundsegment. Tillsammans med partners bedriver Energy Save allt från produktutveckling till produktion, och har en definierad väg till marknad för både villaprodukter och fastighetssystem, där försäljningen sker främst genom partners och distributörer på den europeiska huvudmarknaden. Bolaget har i dag aktiva distributörer i 24 länder.

Bolagets nettoomsättning uppgick till 107,7 MSEK under räkenskapsåret 2021/22. Nettoomsättningen under det första kvartalet 2022/23 uppgick till 51,4 MSEK (9,0) en ökning med 472% jämfört med samma period föregående år.

Redeyes intervju med vd Fredrik Sävenstrand, 2023-03-27

Se intervjun här

Delårsrapport maj 2022-jan 2023

Delårsrapport maj-okt 2022

ES Group hos Aktiespararna –
Temakvällen om förnyelsebar energi 9 februari 2021

VDs anförande från årsstämman 2021-08-31
Fredrik Sävenstrand, VD, och Helena Wachtmeister, Financial and Business Controller

Intervju med bolagets VD, Fredrik Sävenstrand

ES Group hos Aktiespararna

Redeye Technology Day 2021

ES Group hos Aktiespararna

Redeye Initiate 2021

Fredrik Sävenstrand och Helena Wachtmeister presenterar Energy Save på Redeye Initiate 8 dec 2021

Se presentationen här

 

Delårsrapport nov 2021-jan 2022

Redeye Investor Forum – 24 mars 2022

Fredrik Sävenstrand och Helena Wachtmeister presenterar Energy Save på Redeye Investor Forum.

Se presentationen här

 

Redeye: Scaling Green Technology – 5 april 2022

Fredrik Sävenstrand och Helena Wachtmeister presenterar Energy Save på Redeye Theme Scaling Green Technology 2022.

Se presentationen här

Stockpicker intervjuar Fredrik Sävenstrand, CEO Energy Save

Fredrik Sävenstrand intervjuas av Stockpicker, maj 2022.

Se intervjun här

 

Aktiespararnas event Småbolagsdagarna 13-15 juni 2022

Bokslutskommuniké 2021-2022

CEO fredrik Sävenstrand och CFO Helena Wachtmeister

VDs anförande från årsstämman 2022-08-18

CEO Fredrik Sävenstrand och CFO Helena Wachtmeister

Delårsrapport Q1 maj-juli 2022

CEO fredrik Sävenstrand och CFO Helena Wachtmeister

Redeye Research Interview, 2022-09-13

Intervju med Fredrik Sävenstrand, CEO

Redeye Investor After Work Göteborg

2022-10-06

Fredrik Sävenstrand, CEO & Helena Wachtmeister, CFO

Se presentationen här

Redeye Technology Day

2022-11-30

Fredrik Sävenstrand, CEO & Helena Wachtmeister, CFO

Se presentationen här

ES Energy Save Holding AB (publ):s styrkor och konkurrensfördelar

Energy Save har en etablerad affär med försäljning på 24 europeiska marknader

Energy Save har etablerade kunder och utvalda distributörer som företräder Energy Saves verk­samhet på 24 europeiska marknader. Bolaget har utvecklat och levererat mer än 20 000 värmepumpar inom villasegmentet sedan 2009 och över 200 värmepumpsaggregat för kom­mersiella fastigheter sedan 2013.

Industrialiserar en hantverksbransch

Konventionella lösningar med platsbyggda teknikrum med tillhörande värmepumpar kräver omständlig, tidskrävande och kostsam installation. Där innebär Plug-in-Modulen en betydande effektivisering i och med att hela hantverksprocessen industrialiseras. Och genom bättre energiprestanda och lägre driftkostnader ger Plug-in-Modulen stora besparingar och ökade fastighetsvärden både vid nyproduktion och i befintliga fastigheter.

Digitaliserar / Automatiserar konsultdrivna processer

Energy Save har tagit fram ett digitalt konfigureringsverktyg som på högst någon dag ger potentiella kunder en färdig kartläggning av en fastighets uppvärmningsbehov och vilka lösningar som krävs för att tillgodose det. Detta ersätter konsultinsatser som tidigare krävt flera veckors arbete.

Värmepumpsmarknaden i allmänhet, och fastighets­segmentet i synnerhet, bedöms växa både i Sverige och internationellt

Luft/vatten-värmepumpar bedöms ha den största tillväxtpotentialen av de olika värme­pumpstyperna. Energy Save har sedan länge investerat i och utvecklat luft/vatten-värmepumpar och foku­serar nu på att bearbeta fastighetssegmentet. Sverige är idag ledande inom värmepumpsanvändning. Om Europa skulle nå samma positiva utvecklingskurva inom försäljning av luft/vatten-värmepumpar som Sverige har haft under de senaste 15 åren skulle den europeiska marknaden för värmepumpar bli fem gånger så stor.

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner