Press Page

 

Press

2020-12-18

Idag, den 18 december 2020, hölls extra bolagsstämma i ES Energy Save Holding AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Stämman beslutade enhälligt att bifalla samtliga beslutsförslag.

Val av ny styrelseledamot

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Per Wassén till ny styrelseledamot och styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av incitamentsprogram för styrelsen enligt aktieägares förslag.

Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag, om emission av högst 120 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 299 999,82 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget ES Heat Pumps AB, org. nr 556784-6505, för vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida styrelseledamöter (huvudägarna Fredrik Sävenstrand och Christian Gulbrandsen exkluderas) i Bolaget för att infria de åtaganden som följer av incitamentsprogram, enligt nedan.

Teckningsoptionerna ska vidareöverlåtas enligt följande: Ledamöterna ska äga rätt till 20 000 teckningsoptioner per person.

Sådana vidareöverlåtelser ska ske mot betalning motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde vid överlåtelsetillfället, beräknat enligt Black & Scholes modell för optionsvärdering. Teckningsoptionerna ska ges ut utan vederlag. Teckningsoptionerna ska tecknas inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsens äger rätt att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att under perioden fr.o.m. den 6 november 2023 t.o.m. den 17 november 2023, teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 35,00 kronor.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Detta förslag och principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av aktieägarna Fredrik Sävenstrand och Christian Gulbrandsen. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare. Ingen av styrelseledamöterna som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av förslaget eller dess villkor.

Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ovan nämnda aktieägare bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att styrelsens ledamöter, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

De nya emissionerna av högst 120 000 teckningsoptioner, kan föranleda en utspädning om ca 2,3% av Bolagets aktiekapital och 0,7% av rösterna i Bolaget efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet befintliga aktier samt det antal aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner i Bolaget. Emissionen förväntas inte ha några materiella effekter på viktiga nyckeltal.

Verkställande direktören bemyndigades att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear. Styrelsens förslag har beretts i styrelsen. Styrelseledamöter kommer inte att erhålla tilldelning av teckningsoptioner.

Alingsås den 18 december 2020

ES Energy Save Holding AB (publ)

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 18 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

För mer information, kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.