Press Page

 

Press

2022-08-18

Vid dagens årsstämma i ES Energy Save Holding AB (publ), den 18 augusti 2022, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret maj 2021–april 2022. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå och ansvarsfrihet beviljades för styrelse och VD.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning. Stämman beslutade att bolagets resultat för räkenskapsåret balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet.

Styrelse och revisor
I enlighet med huvudägarnas förslag fattade årsstämman beslut om omval av styrelseledamöterna Per Wassén, Inge Olausson, Bo Westerberg, Fredrik Sävenstrand och Christian Gulbrandsen. Per Wassén omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med förslaget, att arvoden för stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande: årligt arvode om 1,5 inkomstbasbelopp till styrelseledamöter, årligt arvode om 2 inkomstbasbelopp till styrelseordföranden. Till de operativa ledamöterna Fredrik Sävenstrand och Christian Gulbrandsen utgår inget arvode.

Den auktoriserade revisorn Patrik Högström omvaldes som ordinarie revisor. Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut om nyemission av teckningsoptioner
Stämman fattade beslut om att inrätta ett incitamentsprogram för nuvarande och framtida nyckelpersoner i ledande ställning och övriga anställda inom koncernen genomen riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, och med följande övergripande villkor:

  • Högst 120 000 teckningsoptioner ska utställas.
  • Teckningsoptionerna ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell.
  • Varje teckningsoption ska medföra en rätt att under perioden från och med den 4 augusti 2025 till och med den 15 augusti 2025, eller den tidigare eller senare dag som kan följa av Bilaga A, teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 45,00 kronor.
  • Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 299 999,82 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde om 2,49999850 kronor/aktie och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

Ytterligare information

Fullständiga villkor för emission av teckningsoptioner, och övriga stämmobeslut, finns att ta del av på energysave.se

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.