Press Page

 

Press

Kommuniké från extra bolagsstämma i ES Energy Save Holding AB

2022-11-24

Vid dagens extra bolagsstämma i ES Energy Save Holding AB (publ), den 24 november 2022 beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram genom riktad nyemission av teckningsoptioner. 

Beslut om incitamentsprogram genom riktad nyemission av teckningsoptioner
Stämman fattade beslut om att makulera samtliga teckningsoptioner i optionsprogrammet beslutat vid årsstämman den 18 augusti 2022 om 120 000 teckningsoptioner och ersätter ovan nämnda program med ett nytt med lika många teckningsoptioner.

Incitamentsprogrammet inrättas för nuvarande och framtida nyckelpersoner i ledande ställning och övriga anställda inom koncernen genom en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, och med följande övergripande villkor:

  • Högst 120 000 teckningsoptioner ska utställas.
  • Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt, och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det av Bolaget helägda dotterbolaget ES Heat Pumps AB, org. nr 556784-6505 (”Dotterbolaget”). Dotterbolaget kommer vid ett eller flera tillfällen mot betalning under löptiden överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida nyckelpersoner i ledande ställning och övriga anställda inom koncernen.
  • Överlåtelse till nuvarande och framtida nyckelpersoner i ledande ställning och övriga anställda inom koncernen ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, med användande av Black & Scholes värderingsmodell. 
  • Varje teckningsoption ska medföra en rätt att under perioden från och med den 13 oktober 2025 till och med den 24 oktober 2025, eller den tidigare eller senare dag som kan följa av Bilaga A, teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 249,19 (motsvarande 250 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) beräknad under en handelsperiod om tjugo handelsdagar som slutar den 18 november 2022 i enlighet med principerna i villkoren.)
  • Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 299 999,82 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde om 2,49999850 kronor/aktie och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

Ytterligare information

Fullständiga villkor för emission av teckningsoptioner, och övriga stämmobeslut, finns att ta del av på energysave.se

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.