Press Page

 

Press

Energy Save erhåller villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market

2023-09-21

ES Energy Save Holding AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering av bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market och bolagets ansökan om avnotering från Spotlight Stock Market har godkänts av Spotlight. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market är planerad till den 5 oktober 2023. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 6 oktober 2023. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Nasdaq Stockholm AB:s beslut innehåller sedvanliga villkor såsom att ingenting ska inträffa i bolaget före första dag för handel som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen och att bolaget offentliggör en bolagsbeskrivning.

Styrelsen bedömer att ett byte av handelsplats för Energy Saves aktier till Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i bolagets utveckling som kommer att öka kännedomen om bolaget och ger bolaget ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna.

Energy Saves B-aktier kommer fortsatt att handlas under kortnamnet ESGR B med ISIN-kod SE0014428447. Ingen nyemission genomförs i samband med listbytet.

Kort om Energy Save

Den europeiska värmesektorn präglas av övergången från fossila bränslen till förnyelsebar grön el för att reducera koldioxidutsläppen från naturgas och kol. European Green Deal är EU:s långsiktiga tillväxtstrategi för att göra EU klimatneutralt. Den energieffektiva värmepumpen driven av grön el har en potentiell nyckelroll i branschens gröna omställning. Värmepumpstekniken är en av de minst miljöpåverkande och de mest kostnadseffektiva lösningarna per genererad kWh.

Energy Save tillhandahåller produkter och tjänster baserat på kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem för bygg- och fastighetssektorn och bidrar på så sätt till att sänka investeringströskeln för den gröna omställningen.

Bolagets verksamhet fokuserar på de områden där värmemarknaden bedöms ha den största tillväxten och där bolagets styrkor och konkurrensfördelar kan användas fullt ut. Energy Saves strategi fokuserar på:

  • Luft/vatten-teknologin som har utvecklats starkast och prognosticeras ha starkast tillväxt på marknaden. 
  • Digitalisering för ökad styrbarhet av och flexibilitet i energisystem, samt i form av till exempel dimensionerings- och specificeringsverktyg som ersätter de traditionella, långsamma och dyra konsultinsatserna. 
  • Omställning av det befintliga fastighetssegmentet i Europa som beräknas ha kraftigast tillväxt och vara mindre konkurrensutsatt än konsumentmarknaden. 
  • Industrialisering av installationsprocessen genom Plug-in-Moduler, prefabricerade och mobila värmepumpslösningar som är enkla att installera. 

Bolaget har hittills haft snabbare tillväxt än den europeiska värmepumpssektorn och växer i den teknikdisciplin (luft/vatten-värmepumpar) som växer allra snabbast. Enligt Europeiska värmepumpsföreningen (EHPA) växte den europeiska värmepumpsmarknaden med 34 procent under 2021 och 38 procent under 2022. Energy Save hade under räkenskapsåret 21/22 en tillväxt i nettoomsättning på 95 procent och 176 procent under räkenskapsåret 22/23. Bolagets målsättning är att med god lönsamhet fortsätta växa snabbare än marknaden i det snabbast växande värmepumpssegmentet, vilket innebär att bolaget i genomsnitt under åren fram till 2030, förväntar sig en årlig tillväxt som överstiger 20 procent – och med en lönsamhet kring 15 procent över en konjunkturcykel.

Rådgivare

Redeye AB är utsedd till bolagets Certified Adviser. MAQs Advokatbyrå AB är bolagets legala rådgivare i samband med noteringen.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.