Press Page

 

Press

ES Energy Save Holding AB avser att ersätta det i årsstämman beslutade incitamentsprogrammet med ett nytt program

2022-11-08

Styrelsen för ES Energy Save Holding AB, org.nr 559117-1292 (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om att makulera samtliga teckningsoptioner i optionsprogrammet beslutat vid årsstämman den 18 augusti 2022 om 120 000 teckningsoptioner och ersätter ovan nämnda program med ett nytt med lika många teckningsoptioner. Detta då priset på ES Energy Save Holding ABs B-aktie avsevärt ökade i värde från det tillfälle då styrelsens förslag presenterades till dess att optionerna som beslutades den 18 augusti 2022 skulle överlåtas medförde detta att optionspremien blev oproportionerligt hög vilket innebar att inga teckningsoptioner ställdes ut från programmet. 

Styrelsen för ES Energy Save Holding AB kommer att separat kalla till en bolagsstämma för att inrätta ett nytt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget.

Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare. Av det skälet och för att säkerställa fortsatt tillväxt önskar styrelsen framgent ha möjligheten att erbjuda teckningsoptioner som incitament för nuvarande och framtida anställda och ledande befattningshavare. Det är i styrelsens mening angeläget och i alla aktieägares intresse att de anställda, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.