Press Page

 

Press

2022-06-23

ES Energy Save Holding AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sin bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2021 – 30 april 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida. På hemsidan finns även en film där CEO Fredrik Sävenstrand och CFO Helena Wachtmeister berättar om bokslutskommunikéns innehåll. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén. 

Fjärde kvartalet februari– april 2022
• Rörelsens intäkter ökade med 149 procent till 37,7 MSEK (15,2).
• Nettoomsättningen ökade med 159 procent till 35,1 MSEK (13,5).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,0 MSEK (-1,3).
• Periodens resultat uppgick till 1,8 MSEK (-1,7).
• Resultat per aktie uppgick till 0,3 SEK (-0,4).
• Det operativa kassaflödet uppgick till -18,7 MSEK (1,1).
• Patentansökan för Plug-in-Moduler godkändes i USA.
• Genomförd riktad nyemission för finansiering av digitalt affärsområde.
• Framgångsrikt prototypsystem för värmepumpar och bränsleceller framtaget tillsammans med PowerCell.
• Nya ordrar mottagna i början av april till ett samlat värde av 36,5 MSEK.

Perioden maj 2021–april 2022
• Rörelsens intäkter ökade med 93 procent till 114,4 MSEK (59,2).
• Nettoomsättningen ökade med 95 procent till 107,7 MSEK (55,1).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,7 MSEK (-7,0 MSEK).
• Periodens resultat uppgick till 0,0 MSEK (-7,9).
• Resultat per aktie uppgick till 0,0 SEK (-1,6).
• Det operativa kassaflödet uppgick till -15,5 MSEK (-19,5).

Väsentliga händelser efter kvartalets slut
• Samarbetsavtal har ingåtts med AQ Group.
• Uppföljningsorder från Skanska Rakennuskone Oy i Finland.
• Leverans av byggvärmemoduler till Universeums visualiseringslabb.
• Godkänd finansiering för byggnation av Smart Grid anläggning inom Europeiska ERA-Net Smart Energy Systems.
• Lansering av digitalt affärsområde.


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-23 08:30 CET.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.