Press Page

 

Press

ES Group: Offentliggörande av Bokslutskommuniké 2020/2021

2021-06-18

ES Energy Save Holding AB ("ES Group" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin Bokslutskommuniké 2020/2021, för perioden maj 2020 till april 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida. Nedan följer en sammanfattning av kommunikén. 

Kvartalet februari–april (Q4)
• Nettoomsättningen ökade med 11% till 13,5 MSEK (12,2)
• Totala intäkter minskade med 6 % till 15,2 MSEK (16,1)
   (minskningen är hänförlig till minskat aktiverat arbete).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,3 MSEK (0,6)
• Resultatet efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (0,5 MSEK)
• Resultatet per aktie var -0,4 SEK (0,1)

Helåret maj 2020–april 2021
• Nettoomsättningen ökade med 41% till 55,1 MSEK (39,2)
• Totala intäkter ökade med 36 % till 59,2 MSEK (43,5)
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,0 MSEK (-4,4)
• Resultatet efter skatt uppgick till -7,9 MSEK (-4,8)
• Resultatet per aktie var -1,6 SEK (-1,3)

"Det senaste året har präglats av omställning. I den omställningen har ES Group vuxit. Året har också präglats av möjligheter. De affärsområden vi riktar oss mot står nu inför stora omställningar, drivkraften att minska klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn blir allt starkare. Det ska vi nyttja för att lägga in en ännu högre växel." 

Fredrik Sävenstrand, VD och styrelseledamot, ES Group

Väsentliga händelser under kvartalet
Försäljningssamarbete med svenska El-Björn som distributionsväg till marknaden. El-Björn är marknadsledande i att förse den skandinaviska byggindustrin med den tekniska infrastruktur som krävs för att uppnå rätt byggklimat under produktionsskedet.
• Nytillkomna marknader genom försäljningskanaler i Chile och Schweiz.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Ett avtal om inledande samarbete med Powercell har ingåtts där syftet är att utvärdera synergier mellan teknikkoncepten värmepumpar och bränsleceller.

Se hela rapporten för mer information.

Viktig information gällande Bolagsstämma 2021: Bolagsstämma 2021 är flyttad från den 27 augusti 2021 till den 31 augusti 2021.


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-18 08:30 CET.

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

För mer information, kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.