Press Page

 

Press

2021-09-17

ES Energy Save Holding AB ("Bolaget") offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden Q1, maj 2021 – juli 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Kvartalet Maj–juli (Q1 2021/2022)

Nettoomsättningen minskade med 31 procent till 9,0 MSEK (12,9). Av detta utgjorde minskningen av försäljningen i Europa exklusive Skandinavien 13 procent.

Totala intäkter minskade med 26 procent till 9,9 MSEK (13,4).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,8 MSEK (-1,4).

Resultatet efter skatt uppgick till -3,9 MSEK (-1,6).

Resultatet per aktie uppgick till -0,8 SEK (-0,4).

 

Väsentliga händelser under kvartalet

Ett avtal om inledande samarbete med Powercell har ingåtts där syftet är att utvärdera synergier mellan Energy Saves värmepumpcentraler och Powercells bränslecellssystem. Ett prototypsystem kommer inledningsvis att tas fram och testas.

Ett regionalt säljkontor har etablerats i Mälardalen med fokus på att öka marknadsnärvaron i region Storstockholm. Etableringen är ett strategiskt viktigt steg när bola­gets nya koncept ska rullas ut över hela Skandinavien.

Regeringen beslutade den 1 juli att utfärda lagen om klimat­deklarationer för nya byggnader. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022, och innebär att byggherren måste lämna in uppgifter till Boverket om den klimatpåverkan som en ny byggnad har under uppförandet.

Det kinesiska patentverket har meddelat att de kommer att godkänna Energy Saves patentansökan för bolagets Plug-in-Moduler i Kina.

 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

El-Björn, som Energy Save tidigare under året inlett samarbete med, lanserar ett nytt affärsområde, El-Björn Energi, för försäljningen av bland annat Energy Saves produkter. 


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-17 08:30 CET.

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 12 000 luft/vatten-värmepumpar.

För mer information, kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.