Behandling av personuppgifter

Information enligt dataskyddsförordningen av Energy Saves behandling av personuppgifter, m.m.

Personuppgiftsansvarig:
ES Energy Save Holding AB
Nitgatan 2
441 38 Alingsås
Telefon 0322-790 50

Koncernsamverkan inom ES Energy Save Holding AB och dess dotterbolag

Inom koncernen samordnas verksamheten, liksom rutinerna för hur personuppgifter hanteras.
Detta sker enligt EU:s nya lagstiftning om personuppgifter, dataskyddsförordningen (GDPR), som ska stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner och införs 25 maj 2018 i hela EU. Därför uppdaterar vi vår integritetspolicy i enlighet med detta.

Hantering av personuppgifter

Inom Energy Save behandlar vi personuppgifter i våra relationer med blivande, nuvarande och gamla kunder, intressenter och partners samt för vår interna verksamhet. Energy Save har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, manipulation, och obehörig åtkomst. Energy Save anpassar fortlöpande sina säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Personuppgifterna kan utgöra underlag för Energy Saves marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Energy Save kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål*.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan Energy Save komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, till exempel uppdatering av adressuppgifter med hjälp av Upplysningscentralen. Vi kan komma att lämna personuppgifter till tredje part i de fall då rättslig grund finns.

När personuppgifter lämnas ut för behandling för vår räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande, samt regleras m h a personuppgiftsbiträdesavtal.

Gallring av personuppgifter sker enligt gallringsplan i både digital och pappersbunden informationshantering.

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter vi på Energy Save behandlar om dig som person samt att uppgifter rättas/raderas såvida de inte utgör en nödvändig del av ett beslutsunderlag eller på annat sätt behövs för att Energy Save ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser.

*) Nyhetsbrev, inbjudningar, guider för nedladdning, undersökningar, information om våra erbjudanden, information om produktförändringar.


Integritetspolicy för kunder och samarbetspartners

Energy Save värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en levande fysisk person.

Energy Save är angelägna om att dina personuppgifter skyddas och vi behandlar dem därför endast i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan gällande lagstiftning.

 

Vi är personuppgiftsansvariga

ES Energy Save Holding AB med organisationsnummer 559117-1292 och adress Nitgatan 2, 441 38 Alingsås ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Energy Save, eller något av de dotterbolag som ingår i samma koncern, är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

 

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund eller samarbetspartner.

 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi information om förnamn, efternamn, e-postadress, adress och andra kontaktuppgifter till dig. Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.

Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

 

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund eller samarbetspartner. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

 

Vid överföring till tredje land

I de fall personuppgifter kan komma att överföras till ett land utanför EU/EES så sker det i enlighet med gällande lagstiftning på dataskyddsområdet och det kräver att landet ifråga har en adekvat skyddsnivå eller att det finns annan tillräcklig skyddsåtgärd som innebär att överföringen är lagenlig, exempelvis användning av s.k. standardavtalsklausuler. Tillfälligtvis kan överföring till tredje land ske om det är nödvändigt för att fullgöra avtal eller att Energy Save anlitar en annan typ av tjänsteleverantör, såsom ett personuppgiftsbiträde, utanför EU eller EES.

Du har alltid rätt att återkalla ett givet samtycke vid varje given tidpunkt.

 

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.

 

Energy Save kan komma att inhämta från, och lämna uppgifter om dig till, tredje part såsom kreditupplysningsinstitut, myndigheter och handelsplatser. Du kommer att erhålla information om vilka tredje parter som informationen kan komma att lämnas till/inhämtas ifrån i samband med den aktuella behandlingen.

 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Energy Save bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Personuppgifterna lagras så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst tio år med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall kan uppgifterna emellertid komma att sparas längre tid på grund av lagstiftningskrav.

 

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra vår verksamhet raderas när de inte längre är relevanta för det ändamål de samlats in för. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

 

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@energysave.se.

 

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

 

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

 

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

 

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

 

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

 

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

 

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

 

Ändringar av denna policy

Denna policy kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid publicerad på vår webbsida. Kontakta oss för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar.

 

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@energysave.se eller genom att ringa oss på telefonnummer 0322- 790 50 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Denna policy uppdaterades och fastställdes av ES Energy Save Holding AB och samtliga dotterbolag den 27 mars 2020.


 

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner