Energy Save

Energy Save bedriver genom sina dotterbolag ES Systems, ES Heat Pumps och ES Services handel med produkter, system och tjänster för energibesparing. Produkterna är baserade på den senaste värmepumpstekniken. Vi har en aktiv roll i produktutveckling och framtagning av nya produkter för den europeiska marknaden. Utöver de fysiska produkterna erbjuder vi också service samt digitala produkterbjudanden.

Sedan 2007 marknadsför Energy Save Nordic AB och Energy Save AS produkter under varumärket ES.

 

ENERGY SAVE HOLDING AB
Dotterbolag ES Systems ES Heat Pumps ES Services
Affärsområde Kommersiella fastigheter Villavärme Installation & eftermarknad
Produktområden
 • Customized Hybrid Solutions
 • Plug-In Moduler
 • Air Management
 • Värmepumpar
 • Multifunktionstankar
 • Kontrollsystem
 • Tillbehör
 • Service
 • Reparation
 • Installation
 • Eftermarknadsservice

 

Vision

Energy Save skall upplevas som det naturliga förstahandsvalet för våra samarbetspartners och kunder i Europa samt att vara ledande i fokuserade nischer med god lönsamhet och kraftig tillväxt. Bolagets vision är att, för valda segment, vara marknadsledande inom värmepumpsindustrin. Vår vision är även att varumärket Energy Save skall vara välkänt och respekterat bland installatörer, distributörer, tekniska konsulter samt relevanta branschaktörer.

 

Affärsidé

Bolagets affärsidé är att genom distributörer och samarbetspartners erbjuda marknaden kostnadseffektiva smarta och flexibla produkter, produktkoncept, system och tjänster baserade på värmepumpsteknik för maximal energibesparing.

 

Energy Save – est 2009

Verksamheten grundades 2009 och har sedan bildandet utvecklat och levererat mer än 20 000 värmepumpar inom villasegmentet. Sedan 2013 har Bolaget levererat över 200 värmepumpsaggregat för kommersiella fastigheter och sedan 2014 har kompletta multivärmepumpssystem levererats under produktkonceptbenämningen NordFlex.

Energy Save har utvecklat innovativa plug-in-moduler för kommersiella fastigheter vilka kan göras mobila. Plug-in-modulerna öppnar en ny marknad för temporära värmepumpinstallationer vilket inte existerar som ett begrepp idag. Plug-in-modulen effektiviserar den tidigare omständliga, långsamma och dyra installationsprocessen av värmepumpar med många mellanhänder och omfattande samordningsbehov. Genom en fullt industrialiserad serietillverkning säkras kvaliteten samtidigt som kostnaderna minskar drastiskt. Frihetsgraderna för byggaren och fastighetsägaren ger såväl besparingseffekter som möjlighet till nytänkande och ökat fastighetsvärde.

Energy Save har genom ett framgångsrikt och fördjupat samarbete med producenten Amitime i Kina etablerat en effektiv och dynamisk utvecklings- och tillverkningsplattform. De gemensamma utvecklingsresultaten har ur ett bredare europeiskt såväl som globalt perspektiv gjorts mycket konkurrenskraftiga och kommersiellt gångbara, vilket ytterligare bidragit till att stärka såväl samarbetet företagen emellan som Energy Saves marknadsposition.

 

Kostnadseffektiva, högpresterande och innovativa produkter.

Energy Save utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva och flexibla produktkoncept baserade på värmepumpsteknik för maximal energibesparing inom villa- och fastighetssektorn. Produkt och konceptutvecklingen samt utvärdering av systemlösningar sker i Sverige och Norge under kontroll av Energy Save. Produktion och slutmontering av produkterna sker i pågående produktion under övervakning av vår egen personal vilket säkerställer kvaliteten.

 

ES värmepumpar är testade av oberoende testföretag.

För att uppnå vårt mål om ett stark varumärke med produkter som möter de höga skandinaviska krav som ställs avseende funktionalitet och effektavgivning, även vid låga utetemperaturer, genomför vi ett antal olika prestandatest på våra produkter.

Våra maskiner är därför noga testade av Intertek Semko (oberoende testinstitut) i enlighet med EN145 11. Testresultaten ligger sedan till grund för vår marknadsföring och all produktinformation. Testmetoderna möjliggör jämförelser med konkurrenter och si strävar alltid efter att leverera mer effekt och besparing till ett attraktivt pris.

Tester och kompletta RoHS certifieringar och rapporter genomförs och undersöks kontinuerligt av Ben Norske Veritas (DNV).

Intertek Semko genomför kontinuerlingt CE certifieringar och rapporter (LVD samt EMC).

 

Helhetsgrepp om branschen

Vi erbjuder nya produkterbjudanden som tar ett helhetsgrepp om energibranschens olika behov och därigenom skapas kunderbjudanden och en skalbarhet av affärerna som inte tidigare fanns. Energy Save industrialiserar en installationsbransch och digitaliserar en konsultbransch.

 

Bolaget är inte en vanlig värmepumpstillverkare.

 

OEM / ODM / Private Label

Energy Save erbjuder klimatsmarta och kostnadseffektiva värmepumpslösningar för villa, kommersiella tjänster och temporär värme, under vårt eget varumärke ES Energy Save.

Utöver det har vi en väl beprövad förmåga att skapa hård- och mjukvarulösningar riktat mot OEM, ODM och Private Label. Vår stora erfarenhet av att samarbeta med ledande europeiska aktörer har hjälpt oss bygga effektiva processer för att snabbt komma ut på marknaden.

Bland våra styrkor märks svensk ingenjörskonst kombinerat med skalbar produktionskapacitet och förmågan att skapa värde inom fleet management, connectivity, kontrollsystem och applikationsdesign.

Klicka här om du vill veta mer

 


Historik

2003 – Samarbetet med Amitime i Kina etableras.

2005 – Amitime väljer tillsammans med Energy Saves grundare att inrikta verksamheten mot produkter med varvtalsreglerade kompressorer (inverter) med fokus på luft/vatten värmepumpsteknologi.

2006 – Bolagets första generation av luft/vatten värmepump lanseras via bland annat Jula AB som private label-partner.

2009 – Verksamheten förvärvas av nuvarande Vd Fredrik Sävenstrand och nuvarande ansvarig för produktutveckling, Christian Gulbrandsen. Bolaget är därmed grundat.

2011 – Energy Save ingår ett exklusivt avtal med Onninen AB som distributör av Energy Savesprodukter. Amitime Europa BV i Nederländerna grundas gemensamt av Energy Save och Amitime. Amitime Europa BV är ett bolag som reglerar rättigheterna för försäljning av de gemensamt utvecklade värmepumparna av Amitime och Energy Save. Amitime Europa BV ägs till 49,0 procent av Energy Save och till 51,0 procent av Amitime.

2012 – Dotterbolaget ES Service AB:s verksamhet etableras i Sverige och Polen. ES Services AB är ett bolag som agerar främst som installationsresurs och servicepartner för villa- och  fastighetsverksamheterna.

2014 – Onninen Oy ingår avtal som exklusiv distributör av Energy Saves produkter i Finland. Energy Save börjar även investera i utvecklingen av produktsortiment mot kommersiella fastigheter. Första produktkonceptet mot den kommersiella fastighetsmarknaden är färdigutvecklat under 2014 och installeras genom ett antal pilotinstallationer där systemet testas i samverkan med fjärrvärme. Produktkonceptet utvecklades tillsammans med Jeff Electronics AB och Wikströms AB. Energy Save har vid utgången av 2014 etablerat distributions- och samarbetsavtal i fem europeiska länder.

2015 – Produktutvecklingen av plug-in-modulerna startade.

2016 – Under 2016 lanserade Bolaget den tredje generationens luft/vatten värmepumpar. Den första Plug-in-Modules-prototypen installerades hos kund. Samarbete med Swegon AB etableras genom gemensamt utvecklingsprojekt mot kommersiell luftbehandling under 2016. Energy Save hade vid slutet av 2016 etablerat icke exklusiva distributions- och samarbetsavtal med importörer i 12 europeiska länder.

2017 – ES NordFlex lanserades som produktkoncept i Sverige inom affärsområdet fastighetssystem och Bolaget ingick distributionsavtal med Scanmont AB och BAXI inom både villa- och fastighetssegmentet. ES Systems AB med verksamhetsinriktning mot fastighetssystem bildas. Organisationen byggs upp inom energianalys, byggteknik, försäljning samt produktion
och industrialisering. Swegon lanserade ES HeatStar DX på den polska marknaden.

2018 – REC Indovent AB lanserade ett nyutvecklat kompaktaggregat för villaventilation kombinerat med värme från Energy Saves värmepump. Energimyndigheten beslutade om stöd för ett innovativt projekt med Energy Saves Plug-in-Moduler. Pre-serietillverkning i Kina av Plug-in-Modules etablerades och fjärde generationens A+++ luft/vatten värmepump från Energy Save är färdigutvecklad och testad. Totalt har 10 000 luft/vatten värmepumpar sålts av Energy Save sedan starten 2009, varav 200 av dessa utgör basprodukten som används i NordFlex mot kommersiella fastigheter. Uppbyggnad och utbyggnad av ES Systems AB fortsätter i högsta möjliga takt utan extern kapitaltillförsel. Diskussioner med externa investerare startar.

2019 – Nyckelrekryteringar och etablerande av säljkontor i Europa ger förstärkt säljkapacitet. Kundbasen av distributörer inom både segmentet villavärme och fastighetsvärme utökas. Beta-versionen av säljverktyget ”systemkonfiguratorn” som syftar till att driva och accelerera affärerna lanserades mot samarbetspartners och distributörer. Ett strategiskt viktigt samarbete med Swegon AB-ägda BlueBox Srl, som parterna stegvis avser att bygga upp, initieras och provleveranser sker. Industrialiseringen av Plug-in-Modulerna når preserieproduktionsstart och svenskt patent godkänns. Sampaketering av driftverksamhet för att stödja en kommersiell lansering av Plug-in-Moduler för byggvärme tas fram tillsammans med samarbetspartnern Jeff Electronics AB samt AirWaterGreen AB.

2020 – Ultratysta värmepumpar med det nya högeffektiva och miljövänligare köldmediet R32 lanserades. Det digitala försäljnings- och projekteringsverktyget Konfiguratorn lanserades. Publik lansering av produk­terbjudandet Plug-in-­Moduler med fokus på byggvärme och nyproduktion. Internationellt PCT-patent för Plug-in modulen blir godkänt i Europa. Plug-in-Modulen version 1 är i preserieproduktion och ytterligare modellversioner är i pilotbyggnationsstadium. Två Plug-in-Moduler är sålda, levererade och driftsatta för permanent värme i lagerfastighet resp. bostadsrätt. Tre moduler har tillverkats och används för uthyrningsverksamhet och utveckling av produktkonceptet Temporary­Climate. Ytterligare två moduler är under produktion för samma avseende. NordFlex lanserades mot det internationella distributörsledet. Ramavtal ingås med Swegon Operations Srl. för leverans av värmepumpar. ES Energy Save Holding AB noteras på den svenska börsen Spotlight. Distributörer finns etablerade i 18 länder.

2021 – Uppföljningsorder avseende ytterligare en Plug-in-Modul till det norska maskinuthyrningsbolaget UCO. Förstärkt tekniskt erbjudande genom lansering av större grundkapaciteter på aggregatsidan om 45 kW per värmepump, vilket förstärker produktkonceptet Plug-in-Moduler, och Bolagets erbjudande mot fastighetssegmenet. Försäljningssamarbete inleds med svenska El-Björn som distributionsväg till marknaden för byggvärme, med gemensam produktpaketering för rätt byggklimat. Tillsammans med Sustainable Heating and Cooling by Sweden inleds projekt för etablering i Storbritannien. Samarbeten inleds med El-Björn samt PowerCell. Kontor öppnas i Mälardalen. Patent för Plug-in-Modulen i Kina. El-Björn startar affärsområdet Energi där Energy Saves Plug-in-Modul ingår. Ramavtal skrivs med Skanska Rakennuskone OY i Finland. Maximal systemeffekt fördubblas till 1,4 MW. Distributörer som driver försäljningen av Energy Saves produkter finns nu etablerade i 23 länder.

2022 – Bolagets patentansökan för Plug-in-Moduler godkänns i USA. Riktad nyemission för finansiering av digitalt affärsområde genomförs. Prototypsystem för värmepumpar och bränsleceller tas fram tillsammans med PowerCell. I början av april mottas nya ordrar till ett samlat värde om 36,5 MSEK. Samarbetsavtal ingås med AQ Group. Uppföljningsorder från Skanska Rakennuskone. Byggvärmemoduler levereras till Universeums visualiseringslabb. Finansiering för byggnation av Smart Grid anläggning inom Europeiska ERA-Net Smart Energy Systems godkänns. Bolaget lanserar ett digitalt affärsområde. Uppföljningsorder avseende ytterligare två Plug-in-Moduler till det norska maskinuthyrningsbolaget UCO. Lansering av PiM Move, en ny produkt för temporära energibehov. Avtal tecknas med partner i Storbritannien, och Energy Save har därmed distribution i 25 länder.

2023 – Expansionen fortsätter och fem nya medarbetare välkomnas under januari månad. I februari följer tre till, och i mars två stycken. För att stärka bolaget tas ytterligare kapital in genom en riktad nyemission. Samarbete med fokus på den tyska marknaden inleds med danska EC Power. Går in som teknikpartner till Vargas-ägda Aira, där också senare ett licensavtal tecknas. Styrelsen förstärks med Maha Bou-Zeid och Julia Norinder. Ny distributörer i Albanien och Bulgarien läggs till och bolaget finns nu representerade i 28 länder. I oktober listas bolaget om till Nasdaq First North Growth Market. Kontrakt för nya lokaler för bolagets huvudkontor i Alingsås skrivs, inflyttning planeras till våren 2024.

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner