Pressida

Press

Kommuniké från årsstämma 2023 i ES Energy Save Holding AB (publ)

2023-08-31

ES Energy Save Holding AB (publ) höll idag, torsdagen den 31 augusti 2023, årsstämma på Grand Hotel Alingsås med adress Bankgatan 1 i Alingsås. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022/2023 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende resultatdisposition, det vill säga att bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under räkenskapsåret 2022/2023 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Bo Westerberg, Christian Gulbrandsen, Fredrik Sävenstrand, Inge Olausson och Per Wassén samt nyval av styrelseledamöterna Julia Norinder och Maha Bou-Zeid. Till styrelsens ordförande omvaldes Per Wassén. Styrelsen består således av sju styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde den auktoriserade revisorn Patrik Högström.

Arvode till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med 3,5 inkomstbasbelopp till styrelsens ordförande och 2,5 inkomstbasbelopp till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda eller operativa i bolaget eller koncernen. Arvode till revisionsutskottet ska utgå med 40 000 kronor till ordföranden samt 20 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till ersättningsutskottet ska utgå med 30 000 kronor till ordföranden och 15 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Inrättande av valberedning och fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning och om att anta principer för valberedningen i enlighet med huvudaktieägarnas förslag. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter med vissa undantag. Bolaget ska ersätta eventuella kostnader som valberedningen ådrar sig i sitt arbete.

Huvudaktieägarnas fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.energysave.se.

Beslut om införande av personaloptionsprogram för anställda samt riktad emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett personaloptionsprogram för anställda i bolaget. För att möjliggöra leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 140 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026:1 till bolaget samt godkänna överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i personaloptionsprogrammet.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.energysave.se.

Beslut om riktad emission av teckningsoption till vissa styrelseledamöter

Årsstämman beslutade i enlighet med huvudaktieägarnas förslag om riktad emission av högst 100 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026:2 till vissa av bolagets styrelseledamöter.

Huvudaktieägarnas fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.energysave.se.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.energysave.se.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Läs mer

 

Nyhetsbrev

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save

 

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner