Pressida

Press

2022-08-18

Vid dagens årsstämma i ES Energy Save Holding AB (publ), den 18 augusti 2022, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret maj 2021–april 2022. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå och ansvarsfrihet beviljades för styrelse och VD.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning. Stämman beslutade att bolagets resultat för räkenskapsåret balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet.

Styrelse och revisor
I enlighet med huvudägarnas förslag fattade årsstämman beslut om omval av styrelseledamöterna Per Wassén, Inge Olausson, Bo Westerberg, Fredrik Sävenstrand och Christian Gulbrandsen. Per Wassén omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med förslaget, att arvoden för stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande: årligt arvode om 1,5 inkomstbasbelopp till styrelseledamöter, årligt arvode om 2 inkomstbasbelopp till styrelseordföranden. Till de operativa ledamöterna Fredrik Sävenstrand och Christian Gulbrandsen utgår inget arvode.

Den auktoriserade revisorn Patrik Högström omvaldes som ordinarie revisor. Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut om nyemission av teckningsoptioner
Stämman fattade beslut om att inrätta ett incitamentsprogram för nuvarande och framtida nyckelpersoner i ledande ställning och övriga anställda inom koncernen genomen riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, och med följande övergripande villkor:

  • Högst 120 000 teckningsoptioner ska utställas.
  • Teckningsoptionerna ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell.
  • Varje teckningsoption ska medföra en rätt att under perioden från och med den 4 augusti 2025 till och med den 15 augusti 2025, eller den tidigare eller senare dag som kan följa av Bilaga A, teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 45,00 kronor.
  • Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 299 999,82 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde om 2,49999850 kronor/aktie och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

Ytterligare information

Fullständiga villkor för emission av teckningsoptioner, och övriga stämmobeslut, finns att ta del av på energysave.se

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Läs mer

 

Nyhetsbrev

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

 

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner