Pressida

Press

ES Energy Save Holding AB avser att ersätta det i årsstämman beslutade incitamentsprogrammet med ett nytt program

2022-11-08

Styrelsen för ES Energy Save Holding AB, org.nr 559117-1292 (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om att makulera samtliga teckningsoptioner i optionsprogrammet beslutat vid årsstämman den 18 augusti 2022 om 120 000 teckningsoptioner och ersätter ovan nämnda program med ett nytt med lika många teckningsoptioner. Detta då priset på ES Energy Save Holding ABs B-aktie avsevärt ökade i värde från det tillfälle då styrelsens förslag presenterades till dess att optionerna som beslutades den 18 augusti 2022 skulle överlåtas medförde detta att optionspremien blev oproportionerligt hög vilket innebar att inga teckningsoptioner ställdes ut från programmet. 

Styrelsen för ES Energy Save Holding AB kommer att separat kalla till en bolagsstämma för att inrätta ett nytt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget.

Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare. Av det skälet och för att säkerställa fortsatt tillväxt önskar styrelsen framgent ha möjligheten att erbjuda teckningsoptioner som incitament för nuvarande och framtida anställda och ledande befattningshavare. Det är i styrelsens mening angeläget och i alla aktieägares intresse att de anställda, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Läs mer

 

Nyhetsbrev

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save

 

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner