Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är ES Energy Save Group Holding AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Alingsås kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamheten

Bolaget skall genom dotterbolag utveckla, producera, importera, projektera, installera och sälja värmepumpar, värmepumpsutrustning och värmepumpssystem med inriktning på att spara energi, äga immateriella tillgångar såsom patent och programvara samt äga och förvalta fast egendom, aktier och andelar i dotter-och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 8.000.000 och högst 32.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 3.684.760 och högst 14.739.040.

§ 6 Aktieslag

Aktierna ska utges i två serier, A-aktier och B-aktier. A-aktier medför tio (10) röster per aktie och B-aktier medför en (1) röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie / vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.).

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst fem styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på ordinarie årsstämma, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

§ 8 Revisorer

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9 Kallelse och föranmälan

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Ärende på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1.       Val av ordförande vid stämman

2.       Upprättande och godkännande av röstlängd

3.       Val av en eller två justeringsmän

4.       Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

5.       Godkännande av dagordning

6.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7.       Beslut

a)       om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

b)       om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c)       om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8.       Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor

9.       Val av styrelse och revisor

10.    Annat ärende, som stämman har till uppgift att besluta om enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 maj – 30 april

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

 

Bolagsordningen som PDF

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner