Risk

 

Säsongsvariationer

Energy Saves verksamhet och marknad är påverkad av säsongsvariationer. Verksamhetsåret inledande kvartal är i regel svagare än resterande niomånadersperiod, och det andra kvartalet är i regel starkast.

 

Risk och osäkerhet

Energy Saves verksamhet påverkas av ett antal risker vars effekter på resultat och finansiell ställning kan kontrolleras i varierande grad. Vid bedömning av bolagets framtida utveckling är det därför viktigt att ta hänsyn till dessa riskfaktorer. Riskfaktorerna som anges nedan är begränsade till sådana risker som Energy Save bedömer är väsentliga och specifika för Bolaget och dess värdepapper och som Energy Save bedömer är väsentliga.

Bedömningen av väsentligheten hos de riskfaktorer som anges har graderats på en kvalitativ skala med beteckningarna låg, medel eller hög, och har baserats på Bolagets bedömning av sannolikheten för deras förekomst och omfattningen av deras konsekvenser om de skulle materialiseras.

Riskfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier, i vilka de mest väsentliga riskfaktorerna, enligt bolagets bedömning, anges först inom varje kategori. De riskfaktorer som listas nedan är därmed inte en uttömmande lista av samtliga risker som kan påverka ett investeringsbeslut i bolaget.

 

Risker relaterade till verksamheten och branschen

Kommersiella risker

Det finns en risk att de strategiska satsningar som ES Energy Save har gjort i takt med den hållbara energiomställningen i Europa försenas, likaså kan energiomställningen försenas, vilket skulle kunna försena bolagets fortsatta kommersialisering och expansion. Det finns vidare en risk att de strategiska satsningar som bolaget har gjort inte bidrar till ökad försäljning och fortsatt kommersialisering för det fall den hållbara energiomställningen försenas eller stannar av. ES Energy Saves tillväxt på den europeiska marknaden är beroende av statliga subventioner på värmepumpar, då den nuvarande alternativkostnaden för värmepumpar är högre än andra värmelösningar.

För det fall alternativkostnaderna för värmepumpar förblir hög och det inte ges några statliga subventioner finns det en risk att det inte blir ekonomisk försvarbart att investera i installation av värmepumpar. En försämrad försäljning och försenad eller avstannande kommersialisering skulle kunna få negativa konsekvenser för bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Byggbranschen är en relativ konservativ bransch, vilket kan medföra en långsam övergången till grön el och användning av värmepumpar. Konservatismen riskerar därmed att försena bolagets kommersialisering.

Bolaget bedömer risknivån på ovan nämnda risk till medel.

 

Produktion

Energy Save lägger ut sin produktion på sin kinesiska partner Zhongshan Amitime Electric Co., Ltd. Produktionen i Kina medför risk att produktionskvalitet, volym och leveranstid inte uppfyller bolagets eller marknadens krav. För det fall produktionskvaliteten inte håller bolagets och marknadens krav kan det medföra ökade kostnader för bolaget samt innebär en risk att bolagets anseende kan att komma påverkas. Det finns vidare en risk att inte uppfyllda krav på volym och leveranstid eller uteblivna leveranser kan resultera i uppskjuten eller inställd försäljning. Uteblivna eller försenade leveranser kan därför medföra negativa konsekvenser på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer risknivån på ovan nämnda risk till medel.

 

Utvecklingsrisk

Bolagets bransch är utsatt för snabb och ständig utveckling. Det finns en risk för att bolagets produkter inte utvecklas lika väl som konkurrenternas. Det finns även en risk att ny teknik kan komma att ersätta bolagets teknik eller att ES Energy Save inte har möjlighet att utveckla sina egna produkter i takt med att ny teknik introduceras.

ES Energy Save har utvecklats i snabbare takt än sin affärsplan, vilket också medför en risk att det uppkommer andra risker och svårigheter som bolaget inte har räknat med. En snabbare utveckling än bolagets affärsplan medför också en risk att bolaget inte hinner rekrytera personal och utveckla produktionen i motsvarande takt. Ovanstående risker kan ha en negativ inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer risknivån på ovan nämnda risk till medel.

 

Begränsade resurser

ES Energy Save är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning och kapital. För att kunna genomföra bolagets strategi är det viktigt att resurserna disponeras på ett för bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att bolaget resurser inte räcker till och att bolaget därmed drabbas av finansiella såväl som operativt relaterade problem om bolaget inte kan anskaffa ytterligare resurser. Dessa risker utvecklas under avsnittet ”Framtida kapitalbehov”. Det finns vidare en risk att bolaget inte har tillräckligt med resurser för att klara oväntade kostnader eller händelser, vilket kan leda till att bolaget behöver avvika från sin strategi.

Begränsande resurser innebär även en risk att bolaget inte kan tillmötesgå förändringar i marknadens efterfrågan och krav på bolagets produkter. Bolagets begränsande resurser kan också göra det svårare för bolaget att mäta sig bland sina konkurrenter. Dessa risker utvecklas under avsnittet ”Konkurrenter”. Ovanstående kan ha en negativ effekt på bolagets verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer risknivån på ovan nämnda risk till medel/låg.

 

Makroekonomiska förhållanden

Sveriges, liksom övriga marknaders, ekonomiska klimat kan över tid drabbas av hastiga och extrema nedgångar med ökad instabilitet och negativa förväntningar avseende den framtida ekonomiska utvecklingen. Inflationen i Sverige och andra marknader där ES Energy Save är verksamt, kan komma att påverka bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat negativt. Exempel på sådana faktorer är minskade investeringar, en instabil kapitalmarknad samt minskad lönsamhet. Det finns en risk att inflationen innebär att färre har råd att investera i installation av värmepumpar.

Vidare påverkas bolagets verksamhet och försäljning av rådande energipriser så som gaspriset och priset på el. I takt med att gaspriserna går ner finns det en risk att bolagets försäljning minskar. Det finns även en risk att bolaget inte klarar av att anpassa sig efter fluktuerande makroekonomiska förhållanden eller att bolaget gör en felaktig bedömning av utvecklingen av marknadernas ekonomiska klimat. Samtliga dessa risker kan få en negativ effekt på bolagets finansiella ställning och verksamhet.

Bolaget bedömer risknivån på ovan nämnda risk till medel/låg.

 

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet och är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolagets förmåga att i framtiden fortsätta att identifiera och utveckla affärsmöjligheter är beroende av bolagets medarbetare och nyckelpersoners erfarenheter och kunskaper. ES Energy Save är att betrakta som en liten organisation när det gäller antalet anställda och för det fall bolaget skulle förlora nyckelmedarbetare i ledande befattning, alternativt ej lyckas med att rekrytera kompetent personal, så skulle det kunna få negativa konsekvenser för bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

ES Energy Save behöver kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare med relevant utbildning och erfarenhet. Den bransch som bolaget är verksamt i präglas av relativ hård konkurrens om erfarna medarbetare med rätt utbildning vilket kan komma påverka bolagets möjligheter att behålla och rekrytera erfarna och kvalificerade medarbetare. Oväntade förluster av nyckelpersoner kan i ett kortsiktigt perspektiv leda till kostnadsökningar samt bolagets framgång och utveckling kan, åtminstone kortsiktigt, försämras.

Bolaget bedömer risknivån på ovan nämnda risk till låg.

 

Distributörer

Bolaget använder sig av distributörer för att sälja och leverera sina produkter till slutkunderna. ES Energy Save arbetar aktivt med distributörer över hela världen och bolaget är beroende av de nätverk och den försäljningsutveckling som distributörerna har. Detta innebär att bolaget är beroende av att behålla samarbeten med distributörer. Merparten av bolagets distributörer verkar under relativt korta distributionsavtal med en löptid om ett år som förnyas årligen om distributörerna levererar fastställda mål. Avtalen med distributörerna förlängs därför inte automatiskt och en förändring av nuvarande distributionsavtal kan medföra negativa konsekvenser för bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Det finns en risk att framgångsrika distributörer väljer att inte förlänga avtalen med ES Energy Save och i stället väljer att samarbeta med en av bolagets konkurrenter, vilket kan skada bolagets position på marknaden. Det finns även en risk att distributörerna inte agerar enligt avtal vid exempelvis distribution av bolagets produkter till kunder. För de fall där bolagets distributörer inte presterar och agerar i enlighet med förväntningar enligt avtalen så kan det medföra negativa konsekvenser för bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer risknivån på ovan nämnda risk till låg.

Konkurrens

På bolagets marknad finns det idag många aktörer som bedriver liknande verksamhet. Vissa av dessa konkurrerande aktörer bedöms ha bättre förutsättningar att anpassa sig till förändringar i kundefterfrågan på grund av större finansiella resurser. Detta kan innebära att konkurrerande aktörer har möjlighet att avsätta mer resurser till bland annat marknadsbearbetning och produktutveckling. Mot bakgrund av detta är det inte säkert att ES Energy Save framöver kommer att vara lika framgångsrikt ur konkurrenssynpunkt. Ingen garanti kan lämnas för att ES Energy Save kommer att kunna förbättra sin nuvarande marknadsposition.

Ökad konkurrens kan leda till prispress av bolagets produkter och tjänster samt minskade marknadsandelar, vilket kan få en negativ effekt på bolagets verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning. Det finns även en risk att bolaget inte kan konkurrera med aktörer som har stordriftsfördelar vid en eventuell prispress. Det finns vidare en risk att marknaden kan komma att välja värmepumpsleverantörer med bredare produktutbud än ES Energy Saves, vilket skulle påverka bolagets resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer risknivån på ovan nämnda risk till låg.

 

Regleringar och politiska beslut

ES Energy Save är verksamt i Sverige och övriga Europa och säljer produkter både nationellt och internationellt. Bolaget utsätts för risker vid förändringar av lagar, regelverk, skatter och tullar. Bolaget påverkas även av externa omständigheter som är utanför bolagets kontroll såsom offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska och andra politiska osäkerhetsfaktorer i länder där bolaget är verksamt.

Såvitt bolagets känner till sker ES Energys Saves verksamhet och försäljning i Sverige och utomlands i enlighet med gällande skattelagstiftning för såväl den försäljning som sker i Sverige som utomlands. Det finns en risk att lagstiftningen förändras eller att bolagets tolkningar av skattereglerna i Sverige eller utomlands är felaktiga. Genom svenska och utländska skattemyndigheters beslut kan därför ES Energy Saves nuvarande eller tidigare beslut komma att förändras. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer risknivån på ovan nämnda risk till låg.

 

Finansiella risker

Risk för utebliven utdelning

ES Energy Save befinner sig i en utvecklings- och expansionsfas och prioriterar därför att återinvestera genererade vinstmedel i verksamheten. Bolaget har historiskt sett inte lämnat någon utdelning till bolagets aktieägare och det finns inte heller planer för utdelning de kommande åren. Framtida utdelningar får endast ske med ett sådant belopp att det efter utdelningen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital och endast om det framstår som försvarligt med hänsyn till (i) de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, samt (ii) bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt (den så kallade försiktighetsregeln). Huvudregeln är att bolagsstämman inte får besluta om utdelning av ett större belopp än vad styrelsen föreslagit eller godkänt.

Det finns en risk att styrelsen i ES Energy Save inte kommer att föreslå eller godkänna någon utdelning inom de närmaste åren. Det finns även en risk att bolagets verksamhet inte kommer att generera tillräckligt stora kassaflöden för att kunna göra det möjligt att lämna utdelningar. En investerare i ES Energy Save ska således vara medveten om att det finns en risk att vinstutdelning helt kan komma att utebli.

Bolaget bedömer risknivån på ovan nämnda risk till medel.

 

Valutarisk

ES Energy Save är ett svenskt aktiebolag vars resultat och finansiella ställning redovisas i SEK. Bolagets transaktioner sker till största delen i SEK, USD respektive EUR, vilket innebär att ES Energy Saves inköp och försäljningar är exponerade mot fluktuationer i dessa valutor. Under perioden 1 juni 2022–31 maj 2023 har kursen för en (1) USD varit som lägst 9,6968 SEK och som högst 11,4328 SEK samt kursen för en (1) EUR har varit som lägst 10,3570 SEK och högst 11,6698 SEK.

Valutakursfluktuationer kan innebära både valutakursvinster respektive -förluster för ES Energy Save, vilket påverkar bolagets rörelseresultat och finansiella ställning. För det fall valutakursutvecklingen för utländska valutor som bolaget har fordringar i utvecklas negativt i förhållande till SEK medför det valutakursförluster för ES Energy Save, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på bolagets rörelseresultat och finansiella ställning, samt vice versa för de utländska valutor som bolaget har skulder i.

ES Energy Save bedömer att en stor del av den framtida marknaden för värmepumpar finns utomlands och merparten av sådan försäljning kommer ske i andra valutor än SEK. Ökad försäljning i andra valutor än SEK medför en ökad exponering för valutakursfluktuationer för bolaget, vilket kan ha en negativ inverkan på ES Energy Saves finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer risknivån på ovan nämnda risk till medel.

 

Framtida kapitalbehov

ES Energy Energy Save är beroende av en fortsatt framgångsrik kommersialisering och expansion. Det finns en risk att bolaget under kortare eller längre perioder inte kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten och/eller framtida investeringar. Det finns därför en risk att ES Energy Saves rörelsekapital inte kommer vara tillräckligt för att täcka bolagets behov, varför bolaget kan tvingas söka framtida extern finansiering för att kunna fortsätta bedriva verksamheten i den tillväxt- och utvecklingstakt som bolaget planerar. Det är inte säkert att ES Energy Save kommer att kunna erhålla erforderlig finansiering eller att sådan finansiering kan erhållas på, för befintliga aktieägare och bolaget, fördelaktiga villkor. Misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid viss tidpunkt efter behov innebär en risk att ES Energy Save kan behöva skjuta upp, dra ner på eller avsluta projekt eller delar av verksamheten.

Bolaget bedömer risknivån på ovan nämnda risk till medel.

 

Risker relaterade till bolagets aktier

Aktiekursens utveckling, volatilitet och likviditet

Befintliga och presumtiva investerare i ES Energy Save bör beakta att en investering i bolaget är förenad med risk och att det inte kan förutses huruvida aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Det finns en risk att investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital i ES Energy Save. Bolagets aktiekurs har historiskt sett varit volatil och kan även framgent komma att fluktuera till följd av bland annat det allmänna konjunkturläget, allmänna makroekonomiska faktorer samt förändringar i aktiemarknadens intresse för bolaget och dess aktie. ES Energy Saves aktiekurs kan således komma att påverkas av faktorer som ligger helt eller delvis utanför bolagets kontroll.

Under den tolvmånadersperiod som avslutades den 31 maj 2023 hade ES Energy Saves B-aktie en lägsta slutkurs om cirka 28,4 SEK och en högsta slutkurs om cirka 238 SEK. Det finns en risk att aktier i bolaget inte kan säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabel kurs. Vidare kan en begränsad likviditet i aktien i sin tur bidra till att förstärka fluktuationer i aktiekursen. Genomsnittliga omsättningen per handelsdag i ES Energy Saves B-aktie under samma period uppgick till 4 614 690,9 SEK/dag. För det fall likviditeten blir låg kan det innebära svårigheter för aktieägarna att sälja sina aktier med kort varsel och till godtagbara villkor, eller överhuvudtaget.

Bolaget bedömer risknivån på ovan nämnda risk till hög.

 

Utspädning i framtida emissioner

ES Energy Save kan i framtiden komma anskaffa ytterligare kapital genom att besluta om nyemission av aktier och/eller andra värdepapper. Nyemissioner kan ha en negativ effekt på bolagets aktiekurs. För det fall nyemissioner genomförs kan det även minska det proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i ES Energy Save (utspädning).

För det fall nyemission genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare har aktieägarna möjlighet att försvara sig mot utspädning genom att teckna ytterligare värdepapper i bolaget, vilket dock förutsätter en ytterligare investering i bolaget. En nyemission kan emellertid göras med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt vilket medför att aktieägarna inte har någon möjlighet att försvara sig mot utspädning. Det finns således en risk att befintliga aktieägares innehav i bolaget kan komma att bli utspätt för det fall ES Energy Save genomför nyemission av värdepapper.

Bolaget bedömer risknivån på ovan nämnda risk till medel.

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner