Finansiella rapporter

Regulatoriskt

Energy Save: Offentliggörande av delårsrapport, Q1 2021/2022

17 sep 2021 08:30

 

ES Energy Save Holding AB ("Bolaget") offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden Q1, maj 2021 – juli 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://energysave.se/sv/investorrelations/). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Kvartalet Maj–juli (Q1 2021/2022)

Nettoomsättningen minskade med 31 procent till 9,0 MSEK (12,9). Av detta utgjorde minskningen av försäljningen i Europa exklusive Skandinavien 13 procent.

Totala intäkter minskade med 26 procent till 9,9 MSEK (13,4).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,8 MSEK (-1,4).

Resultatet efter skatt uppgick till -3,9 MSEK (-1,6).

Resultatet per aktie uppgick till -0,8 SEK (-0,4).

 

Väsentliga händelser under kvartalet

Ett avtal om inledande samarbete med Powercell har ingåtts där syftet är att utvärdera synergier mellan Energy Saves värmepumpcentraler och Powercells bränslecellssystem. Ett prototypsystem kommer inledningsvis att tas fram och testas.

Ett regionalt säljkontor har etablerats i Mälardalen med fokus på att öka marknadsnärvaron i region Storstockholm. Etableringen är ett strategiskt viktigt steg när bola­gets nya koncept ska rullas ut över hela Skandinavien.

Regeringen beslutade den 1 juli att utfärda lagen om klimat­deklarationer för nya byggnader. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022, och innebär att byggherren måste lämna in uppgifter till Boverket om den klimatpåverkan som en ny byggnad har under uppförandet.

Det kinesiska patentverket har meddelat att de kommer att godkänna Energy Saves patentansökan för bolagets Plug-in-Moduler i Kina.

 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

El-Björn, som Energy Save tidigare under året inlett samarbete med, lanserar ett nytt affärsområde, El-Björn Energi, för försäljningen av bland annat Energy Saves produkter. 

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-17 08:30 CET.

 

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 12 000 luft/vatten-värmepumpar.

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Nedladdningar

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner