Press

Regulatoriskt

ES Energy Save genomför en riktad nyemission och tillförs 23,7 MSEK i syfte att lansera nytt affärsområde med fokus på fortsatt digitalisering och internationell expansion

22 mar 2022 21:06

 

Styrelsen i ES Energy Save Holding AB (publ) ("ES" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 31 augusti 2021, beslutat om en riktad nyemission av 966 950 B-aktier till en teckningskurs om 24,50 SEK per B-aktie ("Nyemissionen"). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget 23,7 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen riktades till ett fåtal investerare, bland annat Johan Thorell genom Gryningskust Holding, Göran Nordlund genom Fore C Asset Management, Theodor Jeansson, Peter Gyllenhammar och Erik Hermansson.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för ES har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 966 950 B-aktier, till en teckningskurs om 24,50 SEK per B-aktie, vilket resulterar i en total emissionslikvid om 23,7 MSEK före transaktionskostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 12 procent mot den volymviktade genomsnittskursen under perioden 8 mars 2022 – 21 mars 2022 för Bolagets B-aktier på Spotlight Stock Market. Beslutet fattades med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 31 augusti 2021.

Sedan noteringen 2020 har Bolaget uppvisat stark tillväxt i linje med fastställda tillväxtplaner. Bolaget genomför nu en kapitalanskaffning om 23,7 MSEK med avsikten att finansiera fortsatt internationell expansion och etablering av nya affärsmodeller genom ett nytt affärsområde med fokus på digitalisering. Det nya affärsområdet avses tillföra ökad konkurrenskraft, förbättrade marginaler, skapa nya intäktsströmmar, starkare positionering mot partners och en ledande position inom grön byggvärme.

Bolaget har en tydlig inriktning på att skapa synergier genom hybrida energisystem baserade på produktkoncept med en hög prefabriceringsgrad. Genom projekteringsverktyget ES Konfigurator har Bolaget framgångsrikt visat hur digitalisering av konsultprocesser kan leda till ökad effektivitet och minskade kostnader. Det digitala verktyget har bidragit till en stark försäljningsutveckling för Bolagets kommersiella fastighetsprodukter där konkurrenskraften i hela värdekedjan har förstärkts, vilket påskyndar försäljningsprocessen för Bolagets distributörer och deras installationsnätverk.

Det nya affärsområdet kommer att tillföra konkurrenskraft till det befintliga erbjudandet genom utökad funktionalitet och kundnytta inom områdena energiprisoptimering, energislagsoberoende och peak-shaving. Detta möjliggör i sin tur förbättrade marginaler, nya intäktsströmmar som skapas av elmarknadens framväxande balans- och flexibilitetsbehov och en starkare positionering både mot partners och inom segmentet grön byggvärme. Genom det digitala affärsområdet skapar Bolaget en tydlig struktur för att kunna accelerera Bolagets fortsatta transformation till ett kombinerat hårdvaru- och tjänsteföretag. Bolaget bedöms genom emissionen även få access till kompetens och nätverk inom relevanta områden som kommer vara av stort värde för Bolagets fortsatta utveckling.

Skälet till att Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya B-aktier är att Nyemissionen möjliggör för Bolaget att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med ett antal investerare och bedöms vara marknadsmässig. Styrelsen har även utrett möjligheten att anskaffa kapital genom andra alternativ än förevarande Emission, innefattandes möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsens samlade bedömning är att Emissionen, av ovan angivna skäl, ligger i Bolaget och samtliga aktieägares intresse. Bolaget kommer genom Nyemissionen tillföras nya långsiktiga B-aktieägare, och styrelsen bedömer att en sådan förstärkning av B-aktieägarbasen är positiv för Bolaget och för likviditeten i Bolagets B-aktier.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i ES ökar från 4 834 760 till 5 801 710, fördelat på 1 348 640 A-aktier och 4 453 070 B-aktier. Bolagets aktiekapital ökar från 12 086 892,73 SEK till 14 504 266,28 SEK. Nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om 16,7 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen och 5,4 procent baserat på antalet röster i Bolaget efter Nyemissionen.

Rådgivare
I samband med nyemissionen har ES engagerat Partner Fondkommission som finansiell rådgivare.

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-22 21:06 CET.

 

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: fs@energysave.se

Nedladdningar

  Skandinavisk design
  Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
  Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
  Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
  Enkel och effektiv installation
  Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
  Nya integrations möjligheter
  Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
  Green clean tech med stora besparingar
  Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
  Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
  Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner