Finansiella rapporter

Regulatoriskt

ES Group: Offentliggörande av Bokslutskommuniké 2020/2021

18 jun 2021 08:30

 

ES Energy Save Holding AB ("ES Group" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin Bokslutskommuniké 2020/2021, för perioden maj 2020 till april 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://energysave.se/sv/investorrelations/). Nedan följer en sammanfattning av kommunikén. 

Kvartalet februari–april (Q4)
• Nettoomsättningen ökade med 11% till 13,5 MSEK (12,2)
• Totala intäkter minskade med 6 % till 15,2 MSEK (16,1)
   (minskningen är hänförlig till minskat aktiverat arbete).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,3 MSEK (0,6)
• Resultatet efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (0,5 MSEK)
• Resultatet per aktie var -0,4 SEK (0,1)

Helåret maj 2020–april 2021
• Nettoomsättningen ökade med 41% till 55,1 MSEK (39,2)
• Totala intäkter ökade med 36 % till 59,2 MSEK (43,5)
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,0 MSEK (-4,4)
• Resultatet efter skatt uppgick till -7,9 MSEK (-4,8)
• Resultatet per aktie var -1,6 SEK (-1,3)

"Det senaste året har präglats av omställning. I den omställningen har ES Group vuxit. Året har också präglats av möjligheter. De affärsområden vi riktar oss mot står nu inför stora omställningar, drivkraften att minska klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn blir allt starkare. Det ska vi nyttja för att lägga in en ännu högre växel." 

Fredrik Sävenstrand, VD och styrelseledamot, ES Group

Väsentliga händelser under kvartalet
Försäljningssamarbete med svenska El-Björn som distributionsväg till marknaden. El-Björn är marknadsledande i att förse den skandinaviska byggindustrin med den tekniska infrastruktur som krävs för att uppnå rätt byggklimat under produktionsskedet.
• Nytillkomna marknader genom försäljningskanaler i Chile och Schweiz.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Ett avtal om inledande samarbete med Powercell har ingåtts där syftet är att utvärdera synergier mellan teknikkoncepten värmepumpar och bränsleceller.

Se hela rapporten för mer information.

Viktig information gällande Bolagsstämma 2021: Bolagsstämma 2021 är flyttad från den 27 augusti 2021 till den 31 augusti 2021.

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-18 08:30 CET.

 

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Nedladdningar

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner