Press

Regulatoriskt

ES Groups erbjudande inför planerad notering kraftigt övertecknat

21 sep 2020 14:49

 

ES Energy Save Holding AB (”ES Group” eller ”Bolaget”), offentliggör idag utfallet av erbjudandet inför noteringen av B-aktierna på Spotlight Stock Market (“Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit stort, Bolagets styrelse har därför beslutat att utnyttja övertilldelningsemissionen.

Erbjudandet omfattade 1 000 000 nyemitterade B-aktier motsvarande 20,0 MSEK samt en övertilldelningsemission om 150 000 B-aktier motsvarande 3,0 MSEK, samtliga aktier erbjöds till en teckningskurs om 20,00 SEK per B-aktie. På förhand hade ett antal befintliga ägare och delar av styrelsen förbundit sig att teckna aktier för 12,0 MSEK. 

Erbjudandet tecknades till totalt 119,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 595 procent. Teckningsanmälningar inkom från 1 812 konton.

På grund av den stora överteckningen har styrelsen beslutat att utnyttja övertilldelningsoptionen och därmed, med stöd av bemyndigande från stämman den 13 augusti 2020, beslutat att emittera ytterligare 150 000 B-aktier, till samma villkor som i Erbjudandet. Skälet till beslutet är att tillgodose det intresse som finns att teckna aktier i Bolaget, att tillföra Bolaget ytterligare kapital samt att öka spridningen av Bolagets aktier.

Genom Erbjudandet kommer ES Group att tillföras 23 MSEK genom dels det övertecknade Erbjudandet och dels genom beslutad övertilldelning, före emissionskostnader som beräknas uppgå till totalt 2,2 MSEK.

– Det är inspirerande att så många ser en stor potential för den teknik, produktions- och distributionsplattform som vi byggt upp, och att man också ser vad exportpotentialen i svensk energiteknik med innovativa produktkoncept baserade på industrialisering och digitalisering kan medföra för en grön omställning av samhället.

– Innovation inom energiteknik är högst aktuellt och vi ligger långt framme i att använda tekniken på helt nya sätt och på det viset bidra till en accelererad övergång till 100 procent förnybart.

– Alla nya ägare är självklart välkomna ​och det är samtidigt mycket glädjande att se teckningar från styrelsen och att befintliga ägare, så som Theodor Jeansson Jr, Cormac (Familjen Schönhult), Henrik Nilsson och Gerhard Dal tecknar ytterligare B-aktier i erbjudandet, säger Fredrik Sävenstrand, VD, ES Group.

Genom nyemissionen inklusive utnyttjad övertilldelningsemission ökar Bolagets aktiekapital med 2 874 998,27 SEK, från 9 211 894,46 SEK till 12 086 892,73 SEK och antalet B-aktier från 2 336 120 stycken till 3 486 120 stycken. Erbjudandet omfattade inga A-aktier, således är antalet A-aktier oförändrat, det vill säga 1 348 640 A-aktier.

Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i villkoren i memorandumet. Bolaget kommer att tillföras 730 nya ägare i samband med Erbjudandet. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 21 september 2020. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller ingen avräkningsnota.

Likviddag är den 23 september 2020 och första dag för handel är planerad till den 30 september 2020.

Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”ESGR” på Spotlight Stock Market, aktiens ISIN-kod är SE0014428447.

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare och agerar emissionsinstitut i samband med erbjudandet inför den planerade noteringen på Spotlight Stock Market.

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Denna information är sådan information som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-09-21. 

 

 

Nedladdningar

  Skandinavisk design
  Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
  Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
  Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
  Enkel och effektiv installation
  Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
  Nya integrations möjligheter
  Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
  Green clean tech med stora besparingar
  Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
  Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
  Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner