Press

Regulatoriskt

Kommuniké från extra bolagsstämma i ES Energy Save Holding AB

24 nov 2022 10:31

 

Vid dagens extra bolagsstämma i ES Energy Save Holding AB (publ), den 24 november 2022 beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram genom riktad nyemission av teckningsoptioner. 

Beslut om incitamentsprogram genom riktad nyemission av teckningsoptioner
Stämman fattade beslut om att makulera samtliga teckningsoptioner i optionsprogrammet beslutat vid årsstämman den 18 augusti 2022 om 120 000 teckningsoptioner och ersätter ovan nämnda program med ett nytt med lika många teckningsoptioner.

Incitamentsprogrammet inrättas för nuvarande och framtida nyckelpersoner i ledande ställning och övriga anställda inom koncernen genom en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, och med följande övergripande villkor:

 • Högst 120 000 teckningsoptioner ska utställas.
 • Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt, och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det av Bolaget helägda dotterbolaget ES Heat Pumps AB, org. nr 556784-6505 (”Dotterbolaget”). Dotterbolaget kommer vid ett eller flera tillfällen mot betalning under löptiden överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida nyckelpersoner i ledande ställning och övriga anställda inom koncernen.
 • Överlåtelse till nuvarande och framtida nyckelpersoner i ledande ställning och övriga anställda inom koncernen ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, med användande av Black & Scholes värderingsmodell. 
 • Varje teckningsoption ska medföra en rätt att under perioden från och med den 13 oktober 2025 till och med den 24 oktober 2025, eller den tidigare eller senare dag som kan följa av Bilaga A, teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 249,19 (motsvarande 250 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) beräknad under en handelsperiod om tjugo handelsdagar som slutar den 18 november 2022 i enlighet med principerna i villkoren.)
 • Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 299 999,82 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde om 2,49999850 kronor/aktie och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

Ytterligare information

Fullständiga villkor för emission av teckningsoptioner, och övriga stämmobeslut, finns att ta del av på energysave.se

 

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: fs@energysave.se

Nedladdningar

  Skandinavisk design
  Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
  Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
  Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
  Enkel och effektiv installation
  Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
  Nya integrations möjligheter
  Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
  Green clean tech med stora besparingar
  Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
  Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
  Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner