Press

Regulatoriskt

Kommuniké från årsstämma i ES Energy Save Holding AB

31 aug 2021 11:23

 

Vid årsstämma i ES Energy Save Holding AB (publ) idag, den 31 augusti 2021, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret maj 2020 – april 2021. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2020/2021. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/2021.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020/2021. Stämman beslutade att bolagets resultat för räkenskapsåret 2020/2021 balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/2021.

Styrelse och revisor
I enlighet med förslag fattade årsstämman beslut om omval av styrelseledamöterna Per Wassén, Inge Olausson, Bo Westerberg, Fredrik Sävenstrand och Christian Gulbrandsen. Leif Åkerblad har sedan tidigare avböjt omval. Per Wassén valdes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med förslaget, att arvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande: årligt arvode om 1,5 inkomstbasbelopp till styrelseledamöter, årligt arvode om 2 inkomstbasbelopp till styrelseordföranden. Till de operativa ledamöterna Fredrik Sävenstrand och Christian Gulbrandsen utgår inget arvode.

Den auktoriserade revisorn Patrik Högström omvaldes till ordinarie revisor. Det beslutades att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade slutligen om att i enlighet med beslutsförslag bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

 

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Nedladdningar

  Skandinavisk design
  Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
  Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
  Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
  Enkel och effektiv installation
  Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
  Nya integrations möjligheter
  Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
  Green clean tech med stora besparingar
  Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
  Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
  Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner